Planta potabilitzadora, capaç de tractar un cabal de 72 m3/h, mitjançant filtres tancats de sorra i dosificació de productes per preclorar, coagular-flocular, postclorar i desincrustar. Alimentació electrica de la instal.lació mitjançant panells fotovoltàics.

Obra executada per a la Mancomunitat d'aigües del Solsonès.