Calaf Constructora participa com a patrocinador del XIII Curs-Jornades Internacional sobre la Intervenció al Patrimoni Arquitectònic que es celebrarà del 17 al 20 de desembre amb el títol Arquitectura tradicional: escènica o forma. Un debat obert en torn a la intervenció a l’arquitectura vernacla.

Segons indica el web del Col·legi Oficial  d’Arquitectes de Catalunya: “ Des de fa mes de trenta-sis anys, l’Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i la Intervenció al Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), organitza el curset: Jornades Internacionals sobre la Intervenció al Patrimoni Arquitectònic. Aquest any, del 17 al 20 de desembre es celebrarà la XXXVIII edició, amb el títol “Arquitectura tradicional: escènica o forma.

Es tracta de les jornades d’estudi sobre el patrimoni arquitectònic amb més trajectòria del país, les quals han aconseguit un ampli prestigi i projecció (tal i com evidència l’assistència de mes de 200 persones de mitja durant les successives edicions). 

L’objectiu d’aquest curset serà l’anàlisi en profunditat de la complexitat que suposa la intervenció en un patrimoni amb un caràcter tan destacat pel seu component identificador com es el patrimoni tradicional. Aquest patrimoni es una important referència a tota la societat. Encara que es parli d’arquitectura, aquest concepte integra també altres àmbits de coneixement ja que la construcció admet una interpretació cultural en vàries dimensions: productiva, social, gestió del territori,…tantes com la pròpia complexitat de cada grup humà. 

La rehabilitació d’aquest patrimoni es dona en un entorn on el canvis actuals son accelerats, i es aquesta realitat la que planteja una gran quantitat de qüestions especials.

Amb la finalitat de donar visió integradora, comptarem amb l’aportació d’especialistes tan locals com internacionals, pertanyents a diferents àmbits professionals relacionat amb el tema, que ens exposaran les seves experiències i reflexions. 

Més informació