Calaf Constructora ha començat els treballs de millora del Parc Güell. Aquest projecte preveu intervencions en diferents llocs a l’interior del Parc Güell, entre elles els bancs de la Plaça de la Natura, el sostre de la Sala Hipòstila, l’accés a la Cisterna, la Fuente de la Sarva i el Pont de Baix.

Les accions a executar són les següents:

Bancs de la plaça de la Natura: restauració de l’exterior dels bancs gràcies a la instal·lació de mitjans auxiliars, reemplaçament dels trossos de ceràmica i de vidre del trencadís, restauració dels trossos de ceràmica del trencadís mitjançant la recuperació dels volums perduts amb morters de calçs i reintegració cromàtica amb pintures de silicat, reemplaçament parcial del material de rejuntament del trencadís amb morters de calçs i d’àrids naturals.

Sostre de sostre de la Sala Hipòstila: restauració de les superfícies de les cúpules i dels nervis entre les columnes del sostre de la Sala Hipòstila mitjançant la instal·lació de mitjans auxiliars, l’ eliminació dels elements metàl·lics oxidats que provoquen patologies al trencadís, reemplaçament dels trossos de ceràmica del trencadís que presenta fissures, reemplaçament parcial del material de rejuntament del trencadís amb morters de calçs i d’àrids naturals.

Accés a la Cisterna: substitució de l’accés a l’interior del dipòsit d’acumulació d’aigües pluvials existent sota la plaça de la Natura i la Sala Hipòstila, mitjançant l’extracció de la tapa i del tram d’escala metàl·lica existint, subministrament i instal·lació d’una nova trapa i d’un nou tram d’escala metàl·lica permetent accedir-hi més fàcilment per al manteniment.

Font de la Sarva: intervenció a la zona de la Font de la Sarva amb l’objectiu de recuperar aquest espai actualment tapiat, per fer-lo visible als visitants del parc i accessible per a les visites guiades, traient la llosa que recobreix l’escala original, la col·locació d’una nova reixa de fundació i de les instal·lacions d’enllumenat a l’interior de l’espai de la font per fer-ho visible i visitable.

Viaducte de Baix: Actuació a les baranes de pedra natural, en els trams rectes i corbs (interior i exterior) del viaducte de Baix, entre les jardineres que generen bancs tipus “pedrís”, per a reforçar les baranes front embranzides horitzontals, mitjançant reforç estructural amb perfilaria metàl·lica d’acer inoxidable, i recuperació dels volums perduts per a retornar-les a les seves volumetries originals