La col.lectivitat Nº16 de la Comunitat General de regants dels Canals d’Urgell ha adjudicat la primera fase de modernització del canal de reg a la UTE Constructora Calaf, Tecniriego i Eletra Homedes.

En aquesta primera fase s’actuarà sobre 400Ha. d’un centenar de propietaris de cultius de cereals, farratge i fruiters que actualment es reguen amb el sistema tradicional o de reg per inundació  i que passaran a regar amb sistemes de pressió (gota a gota o aspersió). Aquest projecte permetrà racionalitzar l’ús de l’aigua i millorar la qualitat de vida dels agricultors, que podran saber quan els toca regar una parcel·la a través del seu Smartphone.

Per tant se substitueix el sistema de sèquies i canals existent  per un sistema pressuritzat.  Al final de l’obra conviuran els dos sistemes de reg.

Les obres consisteixen en 4  unitats.

  1. Obra de captació.  Estructura de formigó in situ formada per un canal d’entrada i de desbast amb reixa de pas de 5 cm.
  2. Obra de Filtratge.  Com a mesura de protecció de les bombes.  Filtre en línia amb malla de pas de 1.5 mm. de neteja automàtica.
  3. Estació de bombament. Sistema de bombament en línia,  sense bassa de regulació en la impulsió.  Les bombes s’adaptaran a la demanda mitjançant un sistema de telecontrol.
  4. Xarxa de distribució.  Formada per canonades de diàmetres 630mm. fins a diàmetre 110 mm.  Amb un total de 18.5 km de xarxa.

La durada de les obres serà de 6 mesos aproximadament i es realitzaran fora de la campanya de reg.