Calaf Constructora ha realitzat l’adequació de la sortida de la Presa de Foix, adaptant-la a les noves necessitats d’explotació de l’ACA ((Agència Catalana de l’Aigua)

La sortida de la Presa de Foix consistia en una vàlvula DN800 que abocava a un canal per gravetat. Aquest canal havia quedat petit i no complia amb les necessitats de desaigüe de la Presa.

Calaf Constructora ha executat les obres consistents en transformar el canal a cel obert en una canonada forçada. Aquesta canonada és d’acer de diàmetre 800mm i té una longitud de 50m.

També s’han col·locat dues vàlvules Howell Bungel  i elements de regulació al final de la canonada, que permeten una millor explotació de la presa per part de l’ACA. La durada de l’obra ha estat de mig any.